Thursday, February 25, 2010

Ghumar


घुमर

ओ म्हारी घुमर छे नखराली रे माँ -२
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हारी घुमर छे नखराली रे माँ -२
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हाने रमता ने काजल टिक्की ल्या दो ऐ माँ -२
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हाने रमता ने लाडू रो ल्या दो ऐ माँ -२
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हाने परदेस्या मत दीज्यो ऐ माँ -२
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हाने राथोरा रे घर बल दीज्यो अ माँ - २
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हाने राथोरा री बोली प्यारी लागे ऐ माँ - २
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

ओ म्हारी घुमर छे नखराली रे माँ -२
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा , ओ राजाजी
घुमर रामवा म्हे ज्यासा

No comments:

Post a Comment